Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s odoslaním kontaktného formulára z webových stránok

podľa čl. 13 Nariadenia (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (ďalej len "Nariadenie")

1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť ALERTECH s.r.o., IČO: 47885416, Dolné Rudiny 1, Žilna, PSČ 010 01, ktorý je možné kontaktovať:

písomne: Dolné Rudiny 1, Žilina, PSČ 010 01,
telefonicky: 0907 821 140,
e-mailom: alertech@alertech.sk,


2. Účel spracúvania, pre ktorý sú osobné údaje určené, je obchodná komunikácia súvisiaca s ponukou produktov a služieb.

3. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre spracovanie ponuky na uzavretie zmluvy o dielo na žiadosť dotknutej osoby, prípadne poskytnutie iných služieb.

4. Kategórie príjemcov osobných údajov:

  • poskytovatelia webových služieb,
  • poskytovatelia cloudových služieb.

5. K odovzdaniu osobných údajov príjemcovi v tretej krajine, resp. medzinárodnej organizácii NEDOCHÁDZA.

6. Doba uchovania osobných údajov sa riadi dobou trvania práv a povinností súvisiacich s daným dopytom.

7. Práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení Nariadenia:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
  • právo na opravu svojich nepresných osobných údajov,
  • právo na vymazanie svojich osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
  • právo namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov v prípadoch, kedy to Nariadenie umožňuje,
  • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ je spracúvanie na ňom založené,
  • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

8. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je podmienkou pre spracovanie nezáväznej ponuky. Neposkytnutie údajov, predstavuje prekážku k spracovaniu nezáväznej ponuky.

9. Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne rozhodnutie založené výhradne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré by malo pre dotknutú osobu právne účinky alebo sa jej obdobným spôsobom významne dotýkalo.

Používanie súborov Cookies


Tieto webové stránky používajú súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom PC, tablete alebo smartfóne. Niektoré z týchto súborov sú nevyhnutné pre optimálne fungovanie stránok, iné nám pomáhajú webové stránky analyzovať alebo nám umožňujú zabezpečiť lepší užívateľský zážitok (zapamätať si užívateľa a usporiadať obsah stránok podľa jeho preferovaných záujmov, čo vedie k uľahčeniu prezeranie stránok používateľom).

Prihlásenie